Hovedside

NM-finale for lag i Moss 4-8.mai 2005

Moss Schakklub
Velkommen
NM 2005 Lag
Resultater
Nyheter NM
Påmeldte
LIVE-sjakk 5
LIVE-sjakk 4
LIVE-sjakk 3
LIVE-sjakk 2
LIVE-sjakk 1
Partier
Innbydelse
Info-NM
Reglement
Overnatting
Spillested
Beliggenhet
Påmelding
Bilder
Kontaktinfo
Sponsorer

REGLEMENT FOR LAG-NM

http://www.sjakk.no/NSF/Haandbok/205a_reglement_for_lagnm.htm

1. INNLEDNING
1.1 Norges Sjakkforbund innbyr til norgesmesterskapet for klubblag (lag-NM) hvert år. Innbydelse utsendes innen utgangen av september måned.
1.2 Bare klubber med ordnet medlemsforhold til NSF kan delta.
1.3 Hver klubb kan delta med flere lag. Lagene nummereres etter antatt spillestyrke.
1.4 Mesterskapet består av to faser: kvalifisering og finale.
1.5 NSFs turneringssjef er hovedansvarlig for gjennomføringen av lag-NM. Se også punkt 7.7.
1.6 Turneringssjefen kan idømme et lag inntil ett individuelt straffepoeng for enhver overtredelse av dette reglement.

2. KVALIFISERING
2.1 Kvalifiseringen foregår innen fire geografiske soner:

Sone 1: Kretsene Østfold, Oslo og Omegn, Hedmark og Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder.
Sone 2 : Kretsene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Sone 3: Kretsene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, og Nord-Trøndelag.
Sone 4: De tre nordligste kretsene.

2.2 Kvalifiseringen skjer gjennom seriesystem, henholdsvis Østlands-, Vestlands-, Midt-Norge- og Nord-Norge-serien, samt gjennom forrige sesongs åpne gruppe.

2.3 Kvalifisert til mesterskapsgruppen i NM-finalen er ialt 8 lag, tre lag fra sone 1, to lag fra sone 2, og ett lag fra hver av de øvrige soner, samt vinneren av forrige sesongs åpne gruppe. Dersom vinneren av forrige sesongs åpne gruppe kvalifiserer seg også gjennom seriesystemet, vil laget som er nærmest å være kvalifisert i den angjeldende sone være å anse som kvalifisert.

3. BETENKNINGSTID

3.1 I seriekamper i sone 1, 2 og 3 er betenkningstiden 2 timer på 40 trekk, deretter ½ time på 15 trekk og ytterligere ½ time på resten av partiet. I sone 4 er betenkningstiden 1½ time på 40 trekk, deretter ½ time på 15 trekk og ytterligere ½ time på resten av partiet.
3.2 I NM-finalen er betenkningstiden 2 timer på 40 trekk, deretter 1 time på 20 trekk og ytterligere ½ time på resten av partiet.

4. POENGBEREGNING

4.1 Det vinnende lag tildeles to poeng, det tapende får null poeng. Ved uavgjort kamp får hvert av lagene ett poeng.

4.2 Hvis flere lag har like mange lagpoeng avgjøres rekkefølgen ved individuelle poeng, deretter innbyrdes oppgjør. Er det fortsatt likt deles plasseringen. Se dog punkt 4.3.

4.3 Ved kamp om opp- eller nedrykk eller videre kvalifisering, spilles stikkamp mellom lagene dersom de står likt etter punkt 4.2. NSF fastsetter spillested og trekker farge på 1. bord. Dersom kampen ender uavgjort vinner det laget som har seier på høyeste bord. Dersom alle partier i stikkampen ender remis foretas det loddtrekning av NSF for å kåre vinneren.

Ved kamp om opprykk til neste sesong, står en klubb fritt til å bruke spillere fra sine øvrige lag som ikke har deltatt i høyere divisjoner, eller som ikke er klar for spill i høyere divisjoner. I tillegg kan det benyttes én spiller fra et høyere rangert lag i tråd med punkt 6.6, forutsatt at vedkommende tidligere i sesongen har spilt for laget som spiller om opprykk.

5. STARTAVGIFT
5.1 NSF fastsetter og krever inn startavgift for deltagende lag i alle serier.

6. BRUK AV SPILLERE
6.1 Spilleberettiget for en klubb er den som (a) er innmeldt til NSF som hovedmedlem av klubben inneværende år i samsvar med NSFs lover §13 og/eller (b) var innmeldt til NSF som hovedmedlem av klubben i samsvar med NSFs lover §13 i det kalenderår der lag-NM-syklusen begynte. Pkt 6.2-6.5 og 6.9 gir utfyllende bestemmelser. Minst 2/3 av spillerne på et lag må ha vært fast bosatt i Norge minst det siste året.

6.2 Skulle det oppstå tvil om hovedmedlemskap fordi en spiller er innmeldt fra to eller flere klubber, avgjør NSF hvilken klubb han/hun representerer etter at den aktuelle spiller og impliserte klubber er gitt anledning til å uttale seg.

6.3 En spiller kan når han/hun måtte ønske det melde overgang til en ny klubb, betinget av at kontingentforholdet til den gamle klubb er i orden. Imidlertid kan spilleren ikke representere sin nye klubb i lag-NM før tidligst 4 - fire - uker etter at overgangsmelding er NSF og spillerens gamle klubb i hende.
Dersom spilleren i angjeldende sesong har representert sin gamle klubb i noen del av lag-NM syklusen, må han/hun stå over minst 2 - to - runder før vedkommende kan representere sin nye klubb, selv om dette skulle medføre at det går mer enn fire uker.

6.4 Spillere som skifter bosted fra en sone innen lag-NM til en annen, kan representere en klubb i den nye sonen straks etter at flyttingen har skjedd, betinget av at NSF og spillerens gamle klubb har mottatt skriftlig melding senest 4 - fire - uker før spilleren skal representere sin nye klubb.

6.5 Nyinnmeldte medlemmer i NSF eller tidligere direktemedlemmer kan representere sin nye klubb straks skriftlig melding (brev, fax, eller e-post) er mottatt av NSF. Med nyinnmeldt medlem menes en spiller som ikke allerede er medlem av NSF i inneværende år eller var medlem foregående år.

6.6 Dersom en klubb deltar med flere lag, kan ingen spille for mer enn ett av lagene i løpet av 14 dager. En spiller som har deltatt på et lag må står over en kamp på dette laget før han kan spille for et lavere rangert lag. I siste spillehelg kan det i hver kamp kun benyttes to spillere på det lavere rangerte laget etter denne regelen ved 6 og 5 mannslag, en spiller ved 4 mannslag.

6.7 Bruk av ikke spilleberettiget spiller(e) medfører at den/de dømmes til tap i sine partier. Laget gis i tillegg en poengstraff som ikke går over til motparten. Poengstraffen er ett individuelt poeng når det spilles med 5- eller 6-mannslag, et halvt poeng ved 4-mannslag. Kampen er vunnet av det lag som gjenstår med flest poeng. Ved poenglikhet er kampen uavgjort. Poengstraff kan ikke idømmes senere enn 28 dager etter kampdato. For seriespill og kvalifiseringskamper gjelder det dessuten at poengstraff ikke kan idømmes senere enn 7 dager før lag-NM-finalens start.

6.8 Den enkelte klubb bestemmer selv sine spilleres bordplasseringer etter antatt spillestyrke. Rekkefølgen mellom dem som deltar på laget kan ikke endres i løpet av serien, men nye spillere settes inn etter antatt spillestyrke. Den innbyrdes bordrekkefølge kan imidlertid endres etter avsluttet seriespill og  etter kvalifiseringskamper. Brudd på denne bestemmelse kan medføre tap på de bord som er påvirket av den endrede bordrekkefølge.

6.9 Deltakelse i lag-NM utløser krav om medlemskontingent for inneværende kalenderår (jf. NSFs lover § 4). Spillere som er spilleberettiget under henvisning til pkt 6.1b eller 6.5 skal derfor meldes inn og betale medlemskontingent på ordinær måte innen gitt frist i ethvert kalenderår hvor de deltar i kamper (jfr NSFs lover §13). Misligholdelse av kontingentinnbetalingen etter deltakelse i lag-NM medfører ikke poengstraff, men utløser krav om tilleggsavgift for medlemmet (NSFs lover §13) og straffegebyr for klubben pålydende kr 250,- pr misligholdt kontingent.

7. KAMPAVVIKLING

7.1 Hvert lag oppnevner en lagkaptein, enten en av spillerne eller en annen. Det vises til NSFs regler for lagkapteiner.

7.2 I seriekamper oppnevner hjemmelaget en ikke-spillende turneringsleder. I 1. divisjon bør turneringslederen fortrinnsvis være autorisert og fra en nøytral klubb.
I NM-finalen skal ansvarlig turneringsleder godkjennes av NSF.

7.3 Senest fem minutter før starttidspunktet leverer lagkapteinen lagoppstillingen til turneringslederen. Etter denne tid er det ikke anledning til å endre lagoppstillingen.

7.4 Dersom et lag ikke har levert lagoppstillingen innen kampen skal starte, settes samtlige av lagets klokker i gang ved starttidspunktet. De som har hvite partier mot dette laget velger selv hvorvidt de vil utføre sitt første trekk eller vente til lagoppstillingen foreligger. Et lag kan ikke begynne noen av sine partier før komplett lagoppstilling foreligger.

7.5 Hvis et lag vet at det ikke kan stille fullt mannskap, skal bordene besettes ovenfra.

7.6 Dersom et lag mangler en spiller på et annet bord enn sistebord, plikter klubben å sende en skriftlig redegjørelse til NSF sammen med kamprapporten eller innen to dager etter kampen. Turneringslederen skal om mulig gjøres oppmerksom på forholdet før kampstart. Dersom forfallet ikke anses som gyldig kan NSF idømme laget et gebyr samt tap på de bord som berøres av uteblivelsen.

7.7 Turneringslederens avgjørelser kan innankes for NSFs turneringssjef. Eventuell anke må sendes NSF senest dagen etter partiets avslutning. Kopi sendes motstanderklubben. Turneringssjefens avgjørelse kan innankes for RU.
Anke til RU sendes med skriftlig begrunnelse og sammen med et depositum pålydende kr. 250, som returneres dersom anken i det vesentlige fører fram. I motsatt fall tilfaller depositumet NSF.

7.8 Arrangørklubben (hjemmelaget) plikter å sende inn til NSF en kamprapport på fastsatt skjema, inneholdende opplysninger om lag, divisjon, gruppe og enkeltresultater, undertegnet av turneringslederen og begge lagkapteiner, senest dagen etter kampen. For kamper i 1. divisjon skal kopi av samtlige partiskjema, tydelig og lesbar, sendes sammen med kamprapporten. Kampresultatet skal også meldes pr. telefon innen tidsrom som er fastsatt av NSF.
Ved mangelfull eller for sen innsending og rapportering kan arrangørklubben ilegges et gebyr som fastsettes av NSF.

8. AVVIKLING AV SERIESPILL

8.1 Alle serier settes opp av NSF. Når et lag har bortekamp har det hvit på første bord og alle bord med ulike nummer.

8.2 NSF kan bestemme annet avviklingssted for kampen, eller telefonmatch.

8.3 I 1. eller 2. divisjon kan en klubb ha maksimum to lag i én seriegruppe. Dersom et vinnerlag på grunn av denne bestemmelsen ikke er kvalifisert til opprykk, rykker neste lag i avdelingen opp.
NSF kan i spesielle tilfeller dispensere fra denne bestemmelsen.

8.4 Dersom et vinnerlag ikke ønsker å rykke opp, må laget sende begrunnet søknad om dette til NSF.
Retten til opprykk overføres til lag nummer to i avdelingen. Dersom heller ikke lag nummer to ønsker å rykke opp beholder best plasserte nedrykkende lag plassen. Forøvrig gjelder bestemmelsene i punkt 8.10.

8.5 NSF setter opp terminliste for avviklingen. Kampene settes opp på helger med enkel- eller dobbeltrunde. NSF kan etter søknad omberamme kampdatoene. Særlig kan dette gjelde ved offisielle representasjonsoppgaver for NSF.

8.6 Lagene kan avtale å spille før det terminfestede tidspunkt, betinget av at NSF har gitt sitt samtykke.
Siste runde i hver gruppe, uansett divisjon, skal spilles nøyaktig på samme tidspunkt, enten runden avvikles på ett sted samlet eller på flere steder.

8.7 Hjemmelaget plikter å informere bortelaget om spillested og kampstart senest 14 dager før kampen. Innsigelser mot tid eller sted må være motparten og NSF i hende innen 7 dager før kampen. NSF kan da foreta endelig beramming.
Dersom bortelaget ikke har mottatt informasjon som nevnt ovenfor, skal laget straks søke kontakt med hjemmelaget.

8.8 Utsettelse av terminfestet kamp kan kun gis av NSF. Søknad om utsettelse må være NSF og motstanderlaget i hende senest 72 timer før kampstart. Søknaden må foreligge skriftlig.

8.9 Lag som ikke møter til avtalt eller av NSF berammet kamp, taper normalt på alle bord. I tillegg ilegges klubben et gebyr opptil startavgiften, men minimum tilsvarende de reiseutgifter som spares ved ikke å stille opp i kampen. Klubben må også dekke motstanderlagets eventuelle utgifter.

8.10 Lag som trekker seg etter at serien er startet ilegges normalt et gebyr. I tillegg rykker laget ned en eller flere divisjoner etter avgjørelse av NSF. NSF supplerer avdelinger hvor kvalifiserte lag ikke er påmeldt.

8.11 Lagene dekker selv sine utgifter. Når reiseavstanden til en kamp gjør overnatting nødvendig, dekker hjemmelaget overnatting. Dersom bortelaget ikke aksepterer hjemmelagets innkvarteringstilbud må bortelaget selv dekke differansen. Beskjed om behov for innkvartering skal gis innen en uke før kampen. Ved uenighet mellom lagene om overnatting er nødvendig, avgjør NSF dette.

8.12 Hjemmelaget plikter å sørge for gode spilleforhold og tilfredsstillende servering i spillelokalet under kampen. Klubber som ikke oppfyller kravene, kan bøtelegges av NSF.

8.13 Hvis en avdeling i sone 2, 3 eller 4 av økonomiske og/eller geografiske grunner avvikles helt eller delvis på felles spillested, deles omkostningene, det vil si lokalleie, reiseutgifter og overnatting mellom de deltagende lag.

9. ØSTLANDSSERIEN

9.1 Østlandsserien består av klubber innen sone 1.

9.2 1. divisjon består av 10 lag. Kvalifisert er de 8 best plasserte lag i 1. divisjon i foregående sesong og vinnerne av hver 2. divisjonsgruppe.

9.3 2. divisjon består av to grupper med 8 lag i hver. NSF tar geografiske hensyn ved plassering av lagene i de to gruppene og ved rundeoppsettet. Kvalifisert til å spille i 2. divisjon er lag som har rykket ned fra 1. divisjon, lagene nr. 2-6 i foregående sesongs 2. divisjonsgrupper, vinnerne av hver 3. divisjonsgruppe.

9.4 3. og 4. divisjon består av de lag som ikke er kvalifisert for høyere divisjoner. Det spilles i det antall grupper og med det antall lag som NSF finner riktig ut fra geografiske og sportslige hensyn, og med fjorårets serie som utgangspunkt.

Gruppevinnerne rykker opp en divisjon.

9.5 I 1. divisjon spilles det med 6-mannslag, i 2. divisjon med 5-mannslag og i lavere divisjoner med 4-mannslag.

10. VESTLANDSSERIEN

10.1 Vestlandsserien består av klubber innen sone 2.

10.2 1. divisjon i består av to grupper, hver med 6 lag. NSF tar geografiske hensyn ved oppsettingen av gruppene. Kvalifisert er de 5 best plasserte lag i 1. divisjon foregående sesong og vinnerne av hver 2. divisjonsgruppe.

10.3 2. divisjon består av to grupper. NSF tar geografiske hensyn ved oppsettingen av gruppene. Kvalifisert til å spiller i 2. divisjon er lag som har rykket ned fra 1. divisjon, lagene plassert på plassene 2-6 i foregående sesongs 2. divisjon, vinnerne av hver gruppe i 3. divisjon, samt de lag NSF måtte finne kvalifisert.

10.4 For 3. og 4. divisjon gjelder regler tilsvarende punkt 9.4.

10.5 I 1. divisjon spilles det med 6-mannslag, i 2. divisjon med 5-mannslag og i lavere divisjoner med 4-mannslag.

11. MIDT-NORGE-SERIEN

11.1 Midt-Norge-serien består av klubber innen sone 3.

11.2 1. divisjon består av 6 lag. Kvalifisert er de 5 best plasserte lag i 1. divisjon i foregående sesong og vinneren av en kvalifiseringskamp mellom vinnerne av 2. divisjonsgruppene. For kvalifiseringskampen gjelder bestemmelsene i punkt 4.3

11.3 2. divisjon består av to eller tre grupper. NSF tar geografiske hensyn ved oppsettingen av gruppene. Kvalifisert til å spiller i 2. divisjon er lag som har rykket ned fra 1. divisjon, taperen av forrige sesongs kvalifiseringskamp for 1. divisjon, lagene plassert på plassene 2-4 i foregående sesongs 2. divisjon, vinnerne av hver gruppe i 3. divisjon, samt de lag NSF måtte finne kvalifisert.

11.4 For 3. og 4. divisjon gjelder regler tilsvarende punkt 9.4.

11.5 I 1. divisjon spilles det med 5-mannslag, i lavere divisjoner med 4-mannslag.

12. NORD-NORGE-SERIEN/NORD-NORSK MESTERSKAP FOR KLUBBLAG

12.1 Nord-Norge-serien består av klubber innen sone 4.

12.2 1. divisjon består av inntil 4 lag. Kvalifisert til å delta er kretsmestrene i de tre nordligste kretsene, samt vinneren av Nord-Norsk Mesterskap for klubblag året før. Dersom sistnevnte også er kretsmester, vil nr. 2, i vedkommende kretsmesterskap være kvalifisert.

12.3 Samtlige deltagerlag i finalen må ha deltatt i kretsmesterskapet i sin krets.

12.4 Det spilles enkel serie på felles spillested, eller slik NSF fastsetter.

12.5 Det spilles med 4 spillere på hvert lag.

12.6 Vinner av Nord-Norge-serien gis tittelen Nord-Norsk mester for klubblag.

13. NM-FINALEN
13.1 NM-finalen spilles hvert år innen utgangen av juni måned. Tidspunkt og spillested fastsettes av NSF. Arrangementet kan overlates en klubb eller krets.

13.2 NM-finalen spilles i to grupper; mesterskapsgruppen og åpen gruppe.

14. MESTERSKAPSGRUPPEN I NM-FINALEN

14.1 De 8 lagene rangeres etter styrke på grunnlag av de 6 høyest nominerte spillernes Elo-tall. Lagene deles i to grupper på grunnlag av rangeringen:
Gruppe A: 1-4-5-8
Gruppe B: 2-3-6-7
Begge gruppene spiller Bergerturnering. De to beste i hver forgruppe danner mesterskapsgruppen og de to øvrige lag danner plasseringsgruppen, som spilles etter samme kriterier som mesterskapsgruppen. Resultatet fra forgruppen mot det andre laget fra samme gruppe tas med til de nye gruppene.
Hvis en klubb deltar med to lag skal disse plasseres i hver sin forgruppe, og hvis begge kommer i samme gruppe etter innledningen så skal de ikke møtes i siste runde.

14.2 Spilleberettiget for NM-finalen er de som har spilt minst én kamp for sin klubb i inneværende sesong. Dessuten kan lag fra sone 1 og 2 ha én spiller pr. lag som ikke har deltatt i seriespill, for lag fra sone 3 to spillere, for sone 4 fire spillere, og for laget som er kvalifisert fra fjorårets åpen gruppe et ubegrenset antall spillere, forutsatt at denne/disse ikke har vært hovedmedlem i annen klubb i NSF eller annet FIDE-tilsluttet nasjonalt forbund siden 15. oktober i gjeldende sesong. Et lag anses å ha kvalifisert seg gjennom åpen gruppe selv om det også har kvalifisert seg gjennom seriesjakken.

14.3 Hvert lag består av seks spillere. Det kan benyttes inntil åtte spillere som må nomineres skriftlig og i bordrekkefølge. Slik oversikt skal være turneringslederen i hende senest en time før første rundes start. Senest 30 minutter før tidspunktet for start av hver runde leverer lagkapteinen lagoppstillingen til turneringslederen. Etter denne tid er det ikke anledning til å endre lagoppstillingen. Dersom lagoppstilling ikke foreligger skal laget benytte de seks øverste nominerte spillerne.

14.4 Poengberegning er som fastsatt i punkt 4.1. Ved uavgjort etter beregning av lagpoeng og individuelle poeng (4.1 og 4.2) skal det spilles stikkamp om NM-tittelen. Denne går over to runder med de samme spilleberettigede og samme rammebetingelser som i finalen. Først teller lagpoeng, deretter individuelle poeng, deretter vinst på høyeste bord i siste stikkamp runde, deretter vinst på høyeste bord i første stikkamprunde. Er det fremdeles likt deles NM-tittelen. Før første stikkamprunde er det loddtrekning om fargen på første bord, og denne byttes i annen runde. En stikkamp skal, om mulig, avvikles straks etter NM-finalens avslutning, alternativt berammes av NSF.

14.5 Lag med tilhold over 60 km fra spillestedet får dekket reiseutgifter av NSF for inntil åtte personer. Utgiftene dekkes etter rimeligste reisemåte med offentlige kommunikasjonsmidler, men skal ikke overstige de faktiske utgifter. Representanten fra sone 4 får dekket flyreise med minipris eller tilsvarende.

14.6 Finalelagene deler de faktiske oppholdsutgifter. Privat innkvartering godtas dersom slik kan skaffes.

15. ÅPEN GRUPPE I NM-FINALEN

15.1 Åpen gruppe i NM-finalen er åpen for alle klubber innmeldt i NSF, med et ubegrenset antall lag. Sentralstyret kan gi dispensasjon til at klubber fra andre forbund innen FIDE kan delta med lag, dog kan disse lagene ikke kvalifisere seg for mesterskapsgruppen.

15.2 Ved seks eller færre deltagende lag spilles Berger system. Bestemmelsene i punktene 14.1 og 14.4 følges der det er mulig.

Ved syv eller åtte deltagende lag spilles innledende gruppe og finale, etter punktene 14.1 og 14.4.

Ved ni eller flere deltagende lag spilles fem runder etter Monrads system. Ved rundeoppsettet regnes alle lag med likt antall lagpoeng som en poenggruppe.

15.3 Hvert lag består av fem spillere. Det kan benyttes inntil åtte spillere som må nomineres skriftlig og i bordrekkefølge. Slik oversikt skal være turneringslederen i hende senest en time før første rundes start. Senest 30 minutter før tidspunktet for start av hver runde leverer lagkapteinen lagoppstillingen til turneringslederen. Etter denne tid er det ikke anledning til å endre lagoppstillingen. Dersom lagoppstilling ikke foreligger skal laget benytte de fem øverste nominerte spillerne. Turneringslederen kan gi unntak fra denne paragrafen etter å ha konferert med motstanderlaget.

15.4 Poengberegning er som fastsatt i punkt 4.1. Ved likt antall lagpoeng teller individuelle poeng, deretter kvalitetspoeng etter Monradsystemet (eventuelt Sonneborn-Berger dersom det spilles etter Berger system). Dersom det fortsatt er likt deles plasseringen, med mindre det dreier seg om seieren. I så fall teller innbyrdes oppgjør og dernest seier på høyeste bord i innbyrdes oppgjør. Er det fortsatt likt avgjøres seieren ved loddtrekning.

15.5. I åpen gruppe er alle lag ansvarlig for å dekke sine egne kostnader og betale en startavgift som fastsettes av Sentralstyret i samråd med eventuell lokal arrangør.

Vedtatt av NSFs sentralstyre 13. mai 2004.

Velkommen til NM-finale for lag 2005
Copyright © 2004-2005 Moss Schakklub ORG. All rights reserved. Post sendes: Postboks 234, 1501 Moss.
SPILLESTED: Funksjonshemmedes Fritidssenter, Prins Chr. August pl 4, 1532 Moss, torsdager kl. 18.00-23.00
BANKGIRO: 10612135202 Tlf. 69 26 54 41 info@sjakknet.no http://www.sjakknet.no Kommentar!